TV programa

TV3 TV3

DABAR Kvantikas
01:30 - 02:25, Trukmė 55 min
02:25 Legendos
03:15 Serialas CSI kriminalistai
04:50 Mikė
05:40 Tėtušiai
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Serialas Simpsonai
07:25 Serialas Simpsonai
07:55 Serialas Pasmerkti 4
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Serialas Pažadėtoji
13:30 Serialas Pažadėtoji
14:00 Maištingosios amazonės
15:00 Serialas Simpsonai
15:30 Serialas Simpsonai
16:00 Žinių laida
16:25 Orai
16:30 TV3 pagalba
18:30 Žinių laida
19:20 Sporto apžvalga
19:25 Orai
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS. Šrekas
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS. Rio 2
21:20 VAKARO KINO TEATRAS. Juros periodo parkas 3
23:10 PREMJERA. Įkalintos po vandeniu

LNK LNK

DABAR Kova iki paskutinio kraujo lašo
01:35 - 03:30, Trukmė 115 min
03:30 Alchemija. VDU karta
04:00 RETROSPEKTYVA
06:15 Dienos programa
06:20 Mano gyvenimo šviesa (98)
06:45 Mano gyvenimo šviesa (99)
07:10 Mano gyvenimo šviesa (100)
07:35 Ponas Bynas (21)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (121)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Laida: Yra, kaip yra
12:00 Tamsoje
12:30 Valanda su Rūta
13:25 Rožių karas (164)
14:25 Dvi širdys (810)
14:55 Dvi širdys (811)
15:25 Dvi širdys (812)
15:55 Dvi širdys (813)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Laida: Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Audros sūkuryje
22:50 Rokenrola
DABAR „Svarbiausia - įstatymas“ (3; 4)
00:15 - 02:15, Trukmė 120 min
02:15 „Albanas“ (2/19)
03:00 „Merdoko paslaptys“ (3/10)
03:45 „Legenda apie pilotą“ (2)
04:35 „Pražūtingi smaragdai“ (53)
05:15 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."
05:40 „Merdoko paslaptys“ (3/11)
06:05 Kanalo programa
06:09 TV shop
06:30 „Pasaulio turgūs. Tailandas“. Kelionių dokumentika. JAV. 2009 m. N-7."
07:05 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį. Ved. Vidas Mačiulis."
07:45 „Gyvenimo sparnai“. Pokyčių drama. Ved. I. Bakėjus, M. Vidugiris. Lietuva. 2017 m. N-7."
08:15 Gyvenimo būdas
09:15 „Rojus“ (49)
10:20 „Žmogus be praeities“ (4)
11:25 „Merdoko paslaptys“ (3/12)
12:30 „Miškinis“ (4/23)
13:35 TV shop
13:50 „Bitininkas “ (2/26)
14:55 „Delta“ (1/3)
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 „Baltoji vergė“ (58)
18:00 Reporteris
18:42 Orai
18:45 Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“."
18:50 „Miškinis“ (4/39)
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 „Muzikinės kovos“. TV šou. Ved. M. Silickaja ir D. Norvilas. 2017 m.."
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (1/21; 1/22)
DABAR Futbolas. Vokietijos DfB taurė. "Bayern" - "Eintracht"
01:15 - 03:25, Trukmė 130 min
03:25 Futbolas. Anglijos Premier lygos. 2017-2018 m. sezono apžvalga
04:45 Motosportas. Prancūzijos MotoGP Moto2 lenktynės
05:05 Motosportas. WRC žurnalas
07:45 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. "Manchester United" - "Bayern"
08:00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. "Manchester United" - "Bayern"
09:45 Futbolas. Čempionų lyga. 2007-2008 m. sezono finalas. "Manchester United" - "Chelsea"
10:00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. "Milan" - "Liverpool"
12:45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. "Bayern" - "Chelsea"
15:45 LIVE. Smiginis. Masters series turnyras. Vokietija
20:30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas
21:00 LIVE. Smiginis. Masters series turnyras. Vokietija
DABAR Klauskite daktaro.
02:05 - 03:00, Trukmė 55 min
03:00 Radijo žinios
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
03:30 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida.
04:00 Radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. HD (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 309 s. HD (kart.
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
10:55 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. HD (kart.)
12:40 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Fantastiškas penktadienis. Deimantai amžiams (Diamonds Are Forever (JB8))

TV6 TV6

DABAR Moderni šeima
02:10 - 02:35, Trukmė 25 min
02:35 Moderni šeima
06:35 Televitrina
06:55 Serialas Kobra 11
07:55 CSI Majamis
08:55 Praeities žvalgas
09:25 Serialas CSI kriminalistai
10:25 Moderni šeima
10:50 Moderni šeima
11:20 Serialas Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų
12:55 Vedęs ir turi vaikų
13:25 Rezidentai
14:00 Rezidentai
14:30 Televitrina
15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
15:25 CSI Majamis
16:25 Serialas CSI kriminalistai
17:25 Serialas Kobra 11
18:25 Vedęs ir turi vaikų
19:00 Vedęs ir turi vaikų
19:30 Verslo receptai
20:00 Laida: Farai TV
21:00 Žinios
21:45 Sportas
21:50 Orai
22:00 PWR REKOMENDUOJA. Dienos šviesa

BTV BTV

DABAR Pavojus Romos pasienyje. Limas
01:35 - 06:15, Trukmė 280 min
06:15 Viena už visus (95)
06:50 Viena už visus (96)
07:25 Prokurorų patikrinimas (447)
08:35 44-as skyrius (70)
09:35 Tokia tarnyba (42)
10:30 Gelbėtojai - 112 (84)
11:00 Gelbėtojai - 112 (85)
11:35 Ekstrasensų mūšis (13)
13:40 Prokurorų patikrinimas (448)
14:50 44-as skyrius (71)
15:55 Tokia tarnyba (43)
16:50 Gelbėtojai - 112 (87)
17:20 Gelbėtojai - 112 (88)
17:55 Gelbėtojai - 112 (89)
18:30 numatomos LKL čempionato rungtynės
21:00 Tikras teisingumas 2. Mirties angelas
22:50 Prakeikta upė

TV1 TV1

DABAR Nusikaltimo vieta - Kelnas. Nusipenėję šunys
01:15 - 02:50, Trukmė 95 min
02:50 Sunkių nusikaltimų skyrius (16)
03:35 Midsomerio žmogžudystės XIV. Retas paukštis
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Kas namie šeimininkas? (12)
07:50 Akloji (97)
08:25 Akloji (98)
09:00 Sveikinimai
11:35 Sunkių nusikaltimų skyrius (17)
12:30 Kandisė Renuar (2)
13:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (17)
14:35 Kaukė (40)
15:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (20)
15:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (51)
16:00 Stivenas Visata (94)
16:15 Stivenas Visata (95)
16:30 Būk su manim (662)
17:00 Būk su manim (663)
17:30 Būk su manim (664)
18:00 Mano meilės šviesa (29)
18:30 Mano meilės šviesa (30)
19:00 PREMJERA Kandisė Renuar (3)
20:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (18)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Komisaras Falkas. Įkalinti
23:10 SNOBO KINAS Una

TV8 TV8

DABAR TV3 pagalba
00:40 - 06:15, Trukmė 335 min
06:15 Televitrina
06:30 Ką pasakė Kakė Makė?
06:45 Papūga Keša ir pabaisa
07:20 Boleko ir Lioleko nuotykiai
07:30 Natalija
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Aistros vynas
10:05 Medikopteris
11:10 Svajonių vestuvės
12:55 Šunyčiai patruliai
13:25 Magiškoji komanda
13:55 Nanetės vaikystė
14:10 Nanetės vaikystė
14:25 Benas Tenas
14:40 Benas Tenas
14:55 Medikopteris
15:55 Natalija
16:50 Aistros vynas
18:05 Ir tada atėjo meilė
20:00 LABANAKT, VAIKUČIAI. Vilkas ir veršiukas
20:10 LABANAKT, VAIKUČIAI. Kaip gydyti smauglį?
20:25 LABANAKT, VAIKUČIAI. Karlsonas sugrįžo
20:50 LABANAKT, VAIKUČIAI. Boleko ir Lioleko nuotykiai
21:00 Dar kartą, iš naujo
23:10 Ir tada atėjo meilė
DABAR Info diena
00:30 - 02:30, Trukmė 120 min
02:30 Info diena
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
08:00 Žinios
09:00 Autopilotas
09:00 Visi už vieną
09:30 Nugalėk Gitaną Nausėdą
09:30 Ekranai
10:30 Laida: KK2
11:00 Rytas su LNK
13:00 Laida: Yra, kaip yra
14:00 Rytas su LNK
16:00 Bus visko
16:00 Nugalėk Gitaną Nausėdą
17:00 Info diena
21:00 @rimvydasvalatka
21:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
23:30 @rimvydasvalatka
DABAR „The Boston Marathon“. Maratonas. 2018 m."
01:40 - 04:40, Trukmė 180 min
04:40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Fuenlabrados „Montakit“ – Valensijos „Valencia“."
05:20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gran Kanarijos „Herbalife“ – Malagos „Unicaja“."
07:00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ketvirtfinalis. VAKAR.
09:00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Romos „Lazio“ – Milano „Inter Milan“."
11:00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 32 laida. VAKAR."
11:30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 32 laida."
12:10 KOK World Series
14:40 „CrossFit Games“. Ketvirta laida. Finalas."
15:50 Pasaulio taurės plaukimo varžybos
18:00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Romos „Lazio“ – Milano „Inter Milan“."
20:00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. PREMJERA."
21:00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ketvirtfinalis. VAKAR.
23:00 KOK World series
DABAR Elito kinas. Šeimos šventė (It's Not the Time of My Life / Ernellaek Faraseknal)
01:45 - 03:10, Trukmė 85 min
03:10 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. HD (subtitruota, kart.)
03:25 Kultūrų kryžkelė. Trembita. HD (subtitruota, kart.)
03:40 Septynios Kauno dienos. HD (kart.)
04:10 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas.
05:00 Laidas: Euromaxx
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2016". Kęstučio Vaiginio kvartetas. (kart.)
07:20 Mažasis atradėjas. Ved. Indrė Pivoraitė ir Lukas Birštonas. HD (kart.)
07:35 Mažasis atradėjas. Ved. Indrė Pivoraitė ir Lukas Birštonas. HD (kart.)
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje. Aut. Dalius Ramanauskas. (kart.)
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip. Ved. Andrius Baranovas. HD (kart.)
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 (Factory Made 2)
09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys. HD (kart.)
12:40 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona. Dokumentinis vaidybinis filmas. Rež. Alvydas Šlepikas, scen. aut. Virginijus Savukynas. (kart.)
13:30 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas. HD (kart.)
14:20 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – pianistas ir dirigentas Christoph Escenbach (Vokietija)
15:15 Auklė Mun (Miss Moon)
15:25 Tobotai 2 (Tobot 2)
15:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 (Factory Made 2)
16:15 Mažasis atradėjas
16:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
18:00 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2018"
19:45 Ten, kur namai 2 (A Place to Call Home 2)
20:30 Kultūros teismas. Teisėja Snieguolė Matulienė. HD.
21:15 Europos kinas. Premjera. Nenuorama (Zappelphilipp/Fidgety Philipp)
22:45 Andriaus Žlabio fortepijoninis rečitalis