Lietuvos ryto televizija programa

Lietuvos ryto televizija Šiandien

2017-03-23
20:00 DABAR Žinios
20:27 Orai
20:30 Kulinaras
21:30 24/7
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Nuoga tiesa

Lietuvos ryto televizija Rytoj

2017-03-24
01:45 Reporteris
02:30 Lietuva tiesiogiai
02:45 Neišsižadėk
03:30 Bitininkas
04:15 Gluchariovas
05:05 Neišsižadėk
05:50 Jaunikliai
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 Mikropasauliai
07:20 Šiandien kimba
08:20 Kartą Rostove...
09:20 Miškinis
10:25 Paslapčių sala
11:30 Gluchariovas
12:35 Pėdsakas
13:35 Ilga kelionė namo
14:40 TV parduotuvė
14:55 Miškinis
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Laiptai į dangų
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 Gluchariovas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Auksinė daina
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 0 laipsnių
23:05 Mirtinas numeris

Lietuvos ryto televizija Poryt

2017-03-25
01:15 Parduodama sodyba
03:00 Auksinė daina
04:25 Parduodama sodyba
06:00 Mainai gamtoje
06:50 Gamtos magija
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Bekraštė Kanada
08:30 Nepaliesta planeta
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas.
10:00 Kitomis akimis
10:30 Tigrų sala
11:00 Detektyvas Linlis
13:00 Merdoko paslaptys
15:00 Kalnų ežerai
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Skinsiu raudoną rožę
17:00 Ekspedicija Vilkas
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis
18:53 Orai
18:55 0 laipsnių
19:00 Paslapčių sala
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Paslapčių sala
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Šetlando žmogžudystės

Lietuvos ryto televizija Užporyt

2017-03-26
01:30 Detektyvas Linlis
02:10 Kalnų ežerai
04:00 Šetlando žmogžudystės
05:55 Miestai ir žmonės
06:00 Mainai gamtoje
06:50 Gamtos magija
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 Bekraštė Kanada
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 Nepaliesta planeta
10:30 Ekovizija
10:40 Moterų balsas
11:40 Auksinė daina
13:40 Moterų daktaras
15:40 Gamtos magija
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu
17:00 Patriotai
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis
18:53 Orai
18:55 0 laipsnių
19:00 Gaujos
20:27 Orai
20:30 Gaujos
21:30 24/7
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 Pėdsakas